Regulamin

Regulamin usługi Biuletyn internetowy na stronie www.magazynorl.pl

Polskie Towarzystwo Rynologiczne – Stowarzyszenie z siedzibą przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Polskie Towarzystwo Rynologiczne – Stowarzyszenie z siedzibą przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, NIP 526-26- 95-388, REGON 015213595, KRS 0000125143, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Administratorem Serwisu jest Polskie Towarzystwo Rynologiczne – Stowarzyszenie (dalej zwane „Stowarzyszeniem” lub „Administratorem”).


§ 2. Usługi

 1. Serwis ma charakter informacyjno-kontaktowy.
 2. Usługi świadczone w ramach Serwisu są bezpłatne.
 3. Usługi elektroniczne świadczone przez Administratora mają charakter nieodpłatnych usług świadczonych na odległość, za pośrednictwem sieci Internet, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika. Usługą jest w szczególności subskrypcja Biuletynu, ewentualnie innych materiałów aktualnie udostępnianych w Serwisie przez Administratora (które mogą dotyczyć także działalności Stowarzyszenia). Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest również indywidualny kontakt, realizowany na życzenie Użytkownika z przedstawicielami Administratora obejmujący w szczególności porady i odpowiedzi na pytania Użytkownika.
 4. Zamówienie usługi Biuletynu następuje poprzez podanie przez użytkownika adresu e-mail i wybranie opcji „Zapisz”.
 5. Do świadczenia usługi Biuletynu konieczne jest dobrowolne wyrażenie przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej.
 6. Zamówiony Biuletyn oraz wiadomości e-mail przesyłane są na podany przez Użytkownika adres e-mail.


§ 3. Zawarcie i odstąpienie od Umowy

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług, z zastrzeżeniem punktu następnego.
 2. Umowa w przedmiocie świadczenia usługi Biuletyn następuje z chwilą udostępnienia adresu e-mail, akceptacji niniejszego Regulaminu, wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i wybranie opcji „Zapisz” na stronie internetowej Serwisu.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 5. Administrator rozwiązuje Umowę w przedmiocie usługi Biuletyn poprzez usunięcie konta użytkownika i powiadomienie go o tym fakcie drogą elektroniczną.
 6. Użytkownik rozwiązuje Umowę w przedmiocie usługi Biuletyn poprzez wpisanie adresu email i kliknięcie w link „Wypisz” zamieszczony na dole strony www.magazynorl.pl


§ 4. Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.

§ 5. Dane osobowe, prywatność i cookies

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Polskie Towarzystwo Rynologiczne – Stowarzyszenie z siedzibą przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), dalej Ustawy oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy.
 2. Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług, Użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Użytkownik składa reklamację za pomocą listu elektronicznego na adres: info@forumrynologiczne.pl
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 6. Administrator zapewnia Użytkownikowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail info@forumrynologiczne.pl W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług elektronicznych, prosimy o kontakt pod ww. adresem.


§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na zasadach prawem przewidzianych. Użytkownik zostanie uprzedzony o takiej zmianie poprzez informację umieszczoną w Serwisie. Zmiany w Regulaminie doręczane będą Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.