Procedura wydawnicza

Do publikacji w kwartalniku Magazyn Otorynolaryngologicznego przyjmowane są artykuły poglądowe. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek nie wpływających na treść merytoryczną pracy. Prace nie odpowiadające wymaganiom będą odsyłane autorom do poprawienia bez rozpatrzenia merytorycznego.
Redakcja Magazynu Otorynolaryngologicznego przyjmuje do druku WYŁĄCZNIE prace przesłane pocztą elektroniczną.
Tekst pracy (strona tytułowa, streszczenia, tekst pracy, piśmiennictwo itd.) wraz z tabelami zamieszczonymi na końcu manuskryptu powinien być przygotowany W JEDNYM PLIKU TEKSTOWYM. Ryciny i fotografie powinny być załączone ODDZIELNIE w formie plików graficznych .jpg.

Przesyłając tekst do publikacji, autor wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych na wydawcę czasopisma, co zostanie potwierdzone stosowną umową.

W wypadku tekstów współautorskich, jeśli nie będzie innego wskazania, Redakcja zawiera umowę z pierwszym autorem. Przyjmuje się, że pierwszy autor staje się autorem korespondencyjnym i jest odpowiedzialny za kontakt z Redakcją.

Konflikt interesów i ujawnianie informacji. Wszyscy autorzy muszą ujawniać wszelkie relacje finansowe i osobiste z innymi osobami lub organizacjami, które mogą niewłaściwie wpływać (stronniczo) na ich pracę. Przykładami potencjalnych konfliktów interesów są: zatrudnienie, konsultacje, prawo własności, honoraria, płatne opinie ekspertów, zgłoszenia patentowe/rejestracje, dotacje lub inne fundusze.

Przeciwdziałanie praktykom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”
Redakcja Magazynu Otorynolaryngologicznego oczekuje od autorów respektowania zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Oczekujemy, iż autorzy wraz z nadesłanym tekstem ujawnią wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Odpowiedzialność za podanie wszystkich informacji związanych z przygotowaniem materiału ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Szczególnie naganne są praktyki określane jako „ghostwriting” i „guest authorship”, czyli nieujawnianie nazwisk autorów, którzy wnieśli istotny wkład w powstanie publikacji albo w inny sposób przyczynili się do jej powstania (ghostwriting) lub przypisanie autorstwa osobie, która nie przyczyniła się do powstania publikacji (guest authorship).

Poufność informacji o pacjencie
Autorzy prac naukowych mają obowiązek ochraniać dane osobowe pacjenta. Publikować należy wyłącznie informacje o znaczeniu naukowym i/lub klinicznym. W związku z tym, jeżeli zawarte w artykule informacje umożliwiają w jakikolwiek sposób ustalenie tożsamości badanej osoby, autorzy muszą uzyskać pisemną zgodę tej osoby lub jej opiekuna na opublikowanie jej wyników, w tym zdjęć fotograficznych, obrazów radiologicznych i innych przed złożeniem pracy do druku. Szczegóły dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, kulturowego i religii osoby badanej powinny być podane wyłącznie w przypadku, gdy, zdaniem autora, wywierają wpływ na przebieg choroby i/ lub leczenia dyskutowanego w danym tekście.

Odpowiedzialność cywilna
Wydawca i Rada Naukowa czynią wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykule ukazującym się w Magazynie Otorynolaryngologicznym. Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor lub sponsor. Zgodnie z powyższym ani Wydawca, ani Rada Naukowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.
Redakcja stara się zapewnić w zakresie publikacji rzetelność dawkowania leków i innych danych ilościowych. Jednocześnie Redakcja zaleca czytelnikom, aby wszystkie metody i techniki polegające na podawaniu leków opisane w Magazynie Otorynolaryngologicznym były stosowane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów leków lub sprzętu.

MANUSKRYPT powinien być przygotowany w wersji elektronicznej:
Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon. Tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 120 znaków. Prace przyjmowane są w języku polskim.
Streszczenia przygotowane w języku polskim i angielskim powinny zawierać do 250 słów.
Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) – nie więcej niż 7 słów kluczowych.
Tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego.
Skróty, symbole i jednostki. Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy.
Ryciny (rysunki, zdjęcia) – jeżeli zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu z jakiego źródła pochodzą.
Ryciny, w formie plików .jpg, powinny być ponumerowane liczbami arabskimi w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście. Należy się upewnić, czy każda rycina jest wymieniona w tekście. Jeżeli dana rycina została już opublikowana, należy podać źródło i uzyskać pisemną zgodę osoby mającej prawa autorskie na przedruk materiału, za wyjątkiem dokumentów stanowiących dobro publiczne. Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe.
W przypadku fotografii badanych osób albo należy ukryć tożsamość, albo uzyskać pisemną zgodę na opublikowanie zdjęcia.
Tabele powinny być ponumerowane liczbami rzymskimi, po których następuje krótki tytuł. Pod tabelą należy zamieścić wyjaśnienie skrótów używanych w tabeli. Powinny one uzupełniać, a nie powtarzać informacje zawarte w tekście.
Piśmiennictwo
Cytowane piśmiennictwo powinno być prezentowane w systemie harwardzkim, według którego przypisy podawane są w nawiasie bezpośrednio w tekście, a każdy artykuł kończy spis cytowanego piśmiennictwa.
Kolejność pozycji piśmiennictwa powinna być zgodna z porządkiem alfabetycznym a nie z kolejnością cytowań.
Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać:
nazwiska i inicjały imion autorów (jeżeli praca ma więcej niż trzech autorów należy dodać „i in.”), rok publikacji, tytuł artykułu. Skrót tytułu czasopisma. Numer tomu (ew. numer zeszytu). Numery stron (początkowy i końcowy).
Pozycje książkowe powinny zawierać w kolejności:
nazwiska i inicjały imion autorów (książki lub rozdziału), nazwiska i inicjały imion redaktora (red). (Rok wydania), Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Przykłady

Źródło literaturowe w pełnej formie (umieszczane w bibliografii, spisach końcowych prac) Wersja skrócona źródła literaturowego umieszczana w treści pracy
Artykuł w czasopiśmie
1. Surov, A. (2016) MRI of nasopharyngeal adenoid hypertrophy. Neuroradiol. J. 29(5), 408-412 (Surov 2016)
2. Brożek-Mądry E., Krzeski A. (2016) Microbiom, dysbioza i zapalenie zatok przynosowych. Magazyn Otorynolaryngologiczny 57(1), 12-21. (Brożek-Mądry i Krzeski 2016)
3. Markou N., Kanakaki M., Myrianthefs P., Hadjiyanakos D., Vlasso- poulos D., Damianos A., Siamopoulos K., Vasiliou M., Konstanto- poulos S. (2006) Sleep-disordered breath ing in nondialyzed patients with chronic renal failure. Lung 184, 43–49. (Markou i in. 2006)
Książka
4. Krzeski A., (red.) (2020) Wykłady z rynologii. Warszawa: Medycyna Praktyczna (Krzeski 2020)
5. Bochenek A., Reicher M. (2007) Anatomia człowieka. Warszawa: PZWL. (Bochenek i Reicher 2007)
Artykuł z czasopisma dostępnego w wersji elektronicznej
6. Derrick T, Lin et al. (2015) Long-term Functional Outcomes of Total Glossectomy With or Without Total Laryngectomy.-JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 141(9):797-803. https://doi.org/10.1001/jamaoto.2015.1463 PMid:26291031. (Derick i in. 2015)
Artykuły i raporty publikowane w sieci Internet, w których nie ma autora (autorem jest instytucja publikująca
7. WHO (2020) Global Surveillance for human infection with coronavirus disease (COVID-19). from https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with–novel-coronavirus-(2019-ncov) (WHO, 2020)