OBTURACYJNY BEZDECH PODCZAS SNU JAKO NEUROPATIA

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME AS A NEUROPATY

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu (OBPS) to przewlekła i postępująca choroba o różnej etiologii, której istotą jest zapadanie się górnych dróg oddechowych (GDO). Dotychczas, najczęściej skupiano się na udziale czynników prowadzących do zawężenia GDO w patogenezie zespole OBPS. Jednak aktualnie, coraz więcej badań wskazuje na udział zaburzeń kontroli nerwowo-mięśniowej w etiopatogenezie zespołu OBPS. W niniejszym artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego dowodów i mechanizmów wskazujących na występowanie neuropatii w obrębie GDO oraz związków pomiędzy zespołem OBPS a neuropatią GDO. Poznanie i zrozumienie mechanizmów przyczyniających się do występowania zmian neuropatologicznych u pacjentów z zespołem OBPS ma szczególne znaczenie w przypadku rozwoju nowoczesnych terapii zachowawczych wśród osób o zwiększonym ryzyku zachorowania na zespół OBPS.

Abstract:

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a chronic and progressive disease with various etiologies, characterized by the collapse of the upper airway during sleep. Until now, the focus has mainly been on factors leading to narrowing of the upper airway in the pathogenesis of OSAS. However, current research suggests an involvement of neuro-muscular control disorders in the pathogenesis of OSAS. This article provides a literature review on evidence and mechanisms indicating the presence of neuropathy within the upper airway and the associations between OSAS and upper airway neuropathy. Understanding the mechanisms that contribute to the development of neuropathological changes in patients with OSAS is particularly important for the development of modern conservative treatments among individuals at increased risk of developing OSAS.

Keywords:
obstructive sleep apnea, neuropathy, upper airway, motor deficit