NARZĄD WĘCHU

THE ORGAN OF SMELL

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Węch jest jednym z ważniejszych narządów zmysłów rozwijających się u istot żywych w czasie milionów lat. Zdolność rozpoznawania zapachów u niektórych zwierząt i owadów jest wielokrotnie większa niż u człowieka. Już w starożytności doceniano znaczenie węchu i starano się zrozumieć mechanizmy jego działania. Ostatnio powstało kilka teorii usiłujących wyjaśnić mechanizmy słyszenia. Prace uczonych amerykańskich pod koniec XX wieku, zostały nagrodzone Nagrodą Nobla w 2004 roku . Dotyczyły głównie genetyki białek receptorowych oraz dróg przekazywania informacji węchowych od receptora do centralnego systemu nerwowego z naciskiem na nerw węchowy i drogi wewnątrzmózgowe. W ciągu 32 lat od ogłoszenia swoich prac przez uczonych nastąpił olbrzymi postęp wielu nauk, co pozwala na dokładniejszą analizę odbioru, oraz zrozumienie przetwarzania i przekazywania informacji węchowych. Działanie mechanizmów węchu w wielu szczegółach jest takie samo jak narządu słuchu. W pracy zwrócono szczególną uwagę na procesy na poziomie molekularnym a nawet subatomowym. Omówiono zamiany energii sygnału węchowego przekazywanego w drodze od akceptora do potencjału czynnościowego nerwu węchowego. W końcowej części pracy wskazano na problemy, które pozostają do wyjaśnienia. Dotyczą receptora węchu oraz powstawania potencjału czynnościowego nerwu węchowego.

Słowa kluczowe:
węch, receptor, akceptor, molekuła, depolaryzacja

Abstract:

Smell is one of the most important sensory organs developing in living beings over millions of years. The ability to recognize odors in some animals and insects is many times greater than in humans. As far back as antiquity, the importance of smell was appreciated and efforts were made to understand its mechanisms. Recently, several theories have emerged attempting to explain the mechanisms of hearing. The work of American scientists at the end of the 20th century was awarded the Nobel Prize in 2004. It focused mainly on the genetics of receptor proteins and the pathways of olfactory information transmission from the receptor to the central nervous system, with emphasis on the olfactory nerve and intracerebral pathways. In the 32 year period since the scholars published their work, there has been some tremendous progress in numerous fields of science, facilitating more accurate analysis of reception, and understanding of the processing and transmission of olfactory information. The operation of olfactory mechanisms in several details is the same as that of the organ of hearing. The paper pays special attention to processes at the molecular and even subatomic level. The energy conversions of the olfactory signal transmitted on its way from the acceptor to the action potential of the olfactory nerve are discussed. The final section of the paper identifies issues that still remain to be clarified. They concern the olfactory receptor and the formation of the action potential of the olfactory nerve

Keywords:
smell, acceptor, receptor,molekule, genome