Procedura recenzowania

Przekazanie artykułu do redakcji Magazynu Otorynolaryngologicznego oznacza wyrażenie zgody autora/-ów na rozpoczęcie procedury związanej z recenzją i publikacją.

• Artykuł przysyłany do Redakcji poddawany jest wstępnej ocenie i kwalifikacji przez Kolegium Redakcyjne w celu stwierdzenia, czy jest zgodny z profilem czasopisma oraz z podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. W przypadku braku zgodności z profilem, względnie niespełnienia wymagań, artykuł jest zwracany autorowi z odpowiednim pismem wyjaśniającym.

• Redaktor naczelny kieruje przesłany artykuł do recenzji jednego z członków Kolegium Redakcyjnego oraz jednego z członków Rady Naukowej czasopisma. W szczególnych przypadkach praca jest kierowana do recenzenta wybranego spośród uznanych autorytetów z danej dziedziny wiedzy, niezatrudnionego w jednostce wydającej czasopismo i spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji, gwarantującego niezależność opinii i brak konfliktu interesów, w szczególności brak relacji służbowych lub osobistych z autorami artykułu.

• Recenzowanie tekstów odbywa się wg modelu rekomendowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. podwójnie ślepa recenzja „double-blind review process”).
Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości (na swojej stronie internetowej) listę recenzentów współpracujących z czasopismem.

• Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci pisemnej na formularzu recenzji. Recenzja musi zawierać jednoznaczną konkluzję dotyczącą (a) odrzuceniu artykułu; bądź (b) zakwalifikowaniu do opublikowania bez poprawek; bądź (c) dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu uzupełnień, poprawek wskazanych przez recenzenta.

• Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy redakcji, podany na formularzu recenzji. Po wpłynięciu recenzji sekretarz wydawnictwa:
− informuje autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji niewymagającej poprawek, lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym),
− kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedzi na
recenzję i przesyła do redakcji,
− kieruje ponownie artykuł do recenzenta po wprowadzeniu przez autora zmian – jeżeli recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.

• Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.

• Warunkiem zakwalifikowania artykułu do dalszych etapów procesu wydawniczego jest jedna pozytywna recenzja.

• Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu w celu możliwości ustosunkowania się do uwag recenzentów. Autorzy są proszeni o zwrot poprawionego artykułu najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania recenzji.

• Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji stylistycznej tekstów, a także prawo do zwrotu bez rozpatrzenia materiałów przygotowanych niezgodnie z powyższymi zasadami.

• Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie.

• Artykuły zamawiane oraz teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez redaktora merytorycznego.

• Redakcja archiwizuje wszystkie recenzje, zarówno w wersji elektronicznej, jak i w papierowej.