Procedura recenzowania

Przesłanie artykułu do publikacji oznacza wyrażenie zgody Autora/-ów na działania związane z procedurą i zasadami recenzowania.

 • Artykuł przysyłany do Redakcji poddawany jest wstępnej ocenie i kwalifikacji przez Kolegium Redakcyjne w celu stwierdzenia, czy jest zgodny z profilem czasopisma oraz z podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. W przypadku braku zgodności z profilem, względnie niespełnienia wymagań, artykuł jest zwracany Autorowi z odpowiednim pismem wyjaśniającym.
 • Redaktor naczelny kieruje tekst do recenzji jednego z członków Kolegium Redakcyjnego oraz jednego z członków Rady Naukowej czasopisma. W szczególnych przypadkach praca jest kierowana do recenzenta wybranego spośród uznanych autorytetów z danej dziedziny wiedzy, niezatrudnionego w jednostce wydającej czasopismo i spoza jednostki afiliowanej przez Autora publikacji, gwarantującego niezależność opinii i brak konfliktu interesów, w szczególności brak relacji służbowych lub osobistych z Autorami artykułu.
 • Recenzowanie tekstów odbywa się wg modelu rekomendowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym w którym Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. podwójnie ślepa recenzja „double-blind review process”). Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości (na swojej stronie internetowej) listę recenzentów współpracujących z czasopismem.
 • Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci pisemnej na formularzu recenzji. Recenzja musi zawierać jednoznaczną konkluzję dotyczącą (a) odrzuceniu artykułu; bądź (b) zakwalifikowaniu do opublikowania bez poprawek; bądź (c) dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu uzupełnień, poprawek wskazanych przez recenzenta.
 • Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy redakcji, podany na formularzu recenzji. Po wpłynięciu recenzji sekretarz wydawnictwa:
  • informuje Autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji nie wymagającej poprawek, lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym),
  • kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedzi na recenzję i przesyła do redakcji,
  • kieruje ponownie artykuł do recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.
 • Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 • Warunkiem zakwalifikowania artykułu do dalszych etapów procesu wydawniczego jest jedna pozytywna recenzja.
 • Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu w celu możliwości ustosunkowania się do uwag recenzentów. Autorzy są proszeni o zwrot poprawionego artykułu najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania recenzji.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji stylistycznej tekstów, a także prawo do zwrotu bez rozpatrzenia materiałów przygotowanych niezgodnie z powyższymi zasadami.
 • Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie.
 • Artykuły zamawiane oraz teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez redaktora merytorycznego.
 • Redakcja archiwizuje wszystkie recenzje, zarówno w wersji elektronicznej, jak i w papierowej.


Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
Akceptuję