OBTURACYJNE ZABURZENIA ODDYCHANIA PODCZAS SNU U DZIECI

OBSTRUCTIVE SLEEP DISORDERED BREATHING IN CHILDREN – literature review

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu u dzieci są relatywnie częstym problemem klinicznym. Nierozpoznane stanowią zagrożenie, gdyż mają wpływ na rozwój młodego organizmu. Wśród następstw wymienia się nieprawidłowości ze strony układu sercowo-naczyniowego, ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia wzrastania oraz moczenie się. Zgodnie z aktualnymi poglądami i systematyką najniebezpieczniejszą jednostką kliniczną obturacyjnych zaburzeń oddychania podczas snu jest zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu. Złotym standardem diagnostycznym jest polisomnografia. Wskazuje się obecnie na konieczność wielospecjalistycznego podejścia do omawianych zaburzeń.

Słowa kluczowe:
chrapanie, obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu, polisomnografia, zespół obturacyjnego bezdechu sennego

Abstract:

Obstructive Sleep Disordered Breathing in children is a common clinical problem. If undiagnosed, it constitutes a significant risk and it influences development of young organism. There are consequences specified: cardiovascular and nervous system disorders, abnormal growth and enuresis. According to current views and classification, the Obstructive Sleep Apnea Syndrome is the most dangerous clinical form of the Obstructive Sleep Disordered Breathing. The gold standard of diagnostics is polysomnography. Currently, necessity of multidisciplinary approach to discussed issue is recommended.

Keywords:
snore, obstructive sleep disordered breathing, polysomnography, obstructive sleep apnea syndrome

Powrót