NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODU NOSOWO-ŁZOWEGO U DZIECI

NASOLACRIMAL DUCT OBSTRUCTION IN CHILDREN

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Łzawienie u dzieci jest bardzo częstą dolegliwością, występującą u 20% niemowląt w pierwszym roku życia. Najczęstszą przyczyną wrodzonej niedrożności NLD jest niekompletna kanalizacja w odcinku dystalnym. W badaniu fizykalnym zwykle stwierdza się uwypuklenie menisku łzowego, a na rzęsach mogą znajdować się zanieczyszczenia. W przypadku większości pacjentów postępowanie jest niechirurgiczne i polega na masażu worka łzowego i obserwacji. Optymalny czas interwencji u niemowląt z wrodzoną niedrożnością NLD jest przedmiotem kontrowersji. W przypadku niemowląt z niedrożnością NLD, która utrzymuje się po 6-10 miesiącu życia, można wykonać sondowanie przewodu łzowego. Sondowanie NLD jest skuteczne w usuwaniu niedrożności w około 75-90% przypadków. W przypadku starszych dzieci, które wymagają leczenia chirurgicznego w znieczuleniu ogólnym, często wykonuje się intubację NLD zamiast zwykłego sondowania. Bardziej inwazyjne interwencje chirurgiczne (do których należą dakryocystoplastyka balonowa, dakryocystorhinostomia i conjunctivodacryocystorhinostomia) są zarezerwowane dla pacjentów z niepowodzeniem leczenia po mniej inwazyjnych interwencjach.

Słowa kluczowe:
niedrożność przewodu nosowo-łzowego, dakrocystorhinostomia, DCR, łzawienie

Abstract:

Tearing in children is a very common complaint, occurring in 20% of infants during the first year of life. The most common cause of congenital NLD obstruction is incomplete canalization in the distal segment. Physical examination usually reveals an elevated tear meniscus, and debris may be present on the eyelashes. For most patients, management is non-surgical and consists of tear sac massage and observation. The optimal timing of intervention in infants with congenital NLD obstruction is controversial. For infants with NLD obstruction that persists beyond 6-10 months of age, probing of the tear duct can be performed. NLD probing is effective in clearing the obstruction in approximately 75-90% of cases. For older children who require surgical treatment under general anesthesia, NLD intubation is often performed instead of simple probing. More invasive surgical interventions (which include balloon dacryocystoplasty, dacryocystorhinostomy, and conjunctivodacryocystorhinostomy) are reserved for patients with treatment failure after less invasive interventions.

Keywords:
nasolacrimal duct obstruction, dacryocystorhinostomy, DCR, epiphora