GUZY OCZODOŁU U DZIECI

ORBITAL TUMORS IN CHILDREN

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Wstęp: Guzy oczodołu są patologią rzadko występującą u dzieci. Z oczodołu mogą wywodzić się różnorodne typy histologiczne guzów, jednak u dzieci częściej spotykane są zmiany łagodne. Diagnostyka i leczenie guzów oczodołu wymaga rozległej wiedzy i współpracy interdyscyplinarnej.
Cel: Celem pracy jest przedstawienie technik chirurgicznych leczenia oraz wyników leczenia guzów oczodołu u dzieci hospitalizowanych w ośrodku autorów w latach 2016-2020 oraz zapoznanie czytelnika z najczęściej stosowanymi dostępami chirurgicznymi. Poszczególne dostępy zapewniają dojście do patologii oczodołu w pełnym zakresie 360 stopni.
Materiał i metody: Retrospektywnie przeanalizowano dokumentację medyczną 13 pacjentów.
Wyniki: U 12 z 13 pacjentów stwierdzono zmiany łagodne. Całkowitą resekcję guza wewnątrzoczodołowego udało się uzyskać u 12 z 13 dzieci.
Wnioski: Na podstawie opisanych przypadków można stwierdzić, że leczenie chirurgiczne łagodnych guzów oczodołu u dzieci ma wysoką skuteczność.

Słowa kluczowe:
dzieci, guzy oczodołu, oczodół

Abstract:

Introduction: Orbital tumors are relatively uncommon
in pediatric patients. A variety of histological types
of tumors arises in the orbit, but most pediatric orbital
lesions are benign. Appropriate management of these
lesions requires a thorough knowledge of the types
of orbital tumors, treatment options and surgical
approaches.
Objectives: The aim of the study was to describe and
present pediatric patients with orbital tumors treated
in our center between 2016-2020 and to familiarize
the reader with the commonest surgical approaches to
orbital tumors. Combined, these approaches provide
360 degrees of access to the entire orbit.
Methods: We retrospectively analyzed 13 patients
who were surgically treated at our institution.
Results: In 12 out of 13 children benign orbital lesion
was diagnosed. No evidence of recurrence was observed
during the follow-up in 12 out of 13 children.
Conclusions: In majority of benign lesions good treatment
outcome can be achieved.

Keywords:
child, orbit, tumors