BADANIE NARZĄDU RÓWNOWAGI WCZORAJ I DZIŚ

THE ASSESSMENT OF THE BALANCE ORGAN YESTERDAY AND NOW

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Zawroty głowy oraz zaburzenia równowagi są częstym objawem chorobowym zgłaszanym przez niemal 15-20% dorosłych osób na świecie. Liczba jednostek chorobowych, wśród których zawroty głowy mogą być objawem współistniejącym jest na tyle duża, że diagnozowanie i leczenie chorych z zawrotami głowy już dawno stało się problemem interdyscyplinarnym. Na styku laryngologii, neurologii czy chorób wewnętrznych nierzadko zacierają się klasyczne podziały jednostek chorobowych znanych z podręczników laryngologii. Rozwój metod obiektywnego badania narządu równowagi z jednej strony ułatwia postawienie ostatecznego rozpoznania. Z drugiej strony zapominamy jak ważne jest badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta. Czy aby na pewno wiemy dziś o wiele więcej na temat funkcjonowania narządu równowagi niż prekursorzy badań nad anatomią i fizjologią narządu równowagi żyjący w XIX wieku? Celem pracy jest próba odpowiedzi na powyższe pytania.

Słowa kluczowe:
zawroty głowy, narząd równowagi, videonystagmografia

Abstract:

Dizziness and imbalance are a common disease symptom reported by almost 15-20% of adults in the world. The diagnosis and treatment of patients with vertigo has long become an interdisciplinary problem. The classic divisions of disease entities known from laryngology textbooks often blur at the interface between laryngology, neurology, internal diseases. The development of methods of objective examination of the balance organ facilitated the final diagnosis. However, do we not forget how important a physical examination is? Are we sure that we know much more about the functioning of the balance organ than the precursors of research on the anatomy and physiology of the equilibrium organ who lived in the 19th century? The aim of the work is to try to answer the above questions.

Keywords:
vertigo, balance organ, videonystagmography