ASPEKT KLINICZNY PRZEWLEKŁEGO KASZLU W LARYNGOLOGII

CLINICAL ASPECT OF CHRONIC COUGH IN ENT

Pobierz plik:
Pobierz PDF

Streszczenie:

Kaszel jest najczęstszym objawem wielu chorób górnych dróg oddechowych i może stanowić uciążliwą dolegliwość, znacznie pogorszającą jakość życia pacjenta, zwłaszcza, gdy ma charakter przewlekły (tzn. trwa powyżej 8 tygodni).
Diagnostyka i leczenie  przewlekłego kaszlu jest trudnym wyzwaniem ze względu na szerokie spektrum chorób mogących być jego przyczyną, częste współistnienie kilku schorzeń powodujących kaszel oraz nadwrażliwość odruchu kaszlu.
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na ważny aspekt konsultacji laryngologicznych w przewlekłym kaszlu – diagnostykę i leczenie, które może być domeną  laryngologa i foniatry, a w szczególności wartą uwagi terapię niefarmakologiczną przewlekłego, opornego na leczenie farmakologiczne kaszlu.

Słowa kluczowe:
przewlekły kaszel, nieżyty nosa, leczenie laryngologiczne kaszlu, terapia niefarmakologiczna

Abstract:

Cough is the most common symptom of many diseases of the upper respiratory tract and can be a bothersome ailment, significantly worsening the patient’s quality of life, especially when it is chronic (i.e. lasts for more than 8 weeks).
The diagnosis and treatment of chronic cough is a difficult challenge due to the wide range of diseases that may cause it, the frequent coexistence of several diseases causing cough and the hypersensitivity of the cough reflex.
The aim of the paper is to draw attention to the important aspect of ENT consultations in chronic cough – diagnostics and treatment, which may be the domain of an ENT specialist and phoniatrist, in particular non-pharmacological treatment of chronic cough resistant to pharmacological treatment.

Keywords:
chronic cough, rhinitis, ENT treatment of cough, non-pharmacological therapy