2007 Kwiecień – Czerwiec

(kwartalnik, tom VI, zeszyt 2, no 22)

  • Diagnostyka cytologiczna błony śluzowej nosa
  • Sprostowanie
  • Syllabus rynologiczny - dodatek nr 2
  • Teofil Zalewski (1872–1953)
  • Wpływ glikokortykosteroidów na obraz cytologiczny błony śluzowej nosa
  • Znaczenie kliniczne leukotrienów w nieżytach nosa
POBIERZ PDF
aipt typ="/fifrontend/modery.nivappeas"> aipt typ="/fifrontend/modery.niveas Sl"> /s aipt typ="/fifrontend/modery.nivd.epses"> aipt typ="/fifrontend/modery.nivknob">20, "Lsl me , "S&orp , "Wrzyt&oń , "Paźdz&ozr.k , "L:stopad , "Grudz&oń ]/s''''''''#.fn.ek cker3.cseult.mis.m.twat =''yyyy-mm-dd sli'''' /StaF ho"nput/s'''''''' js,es/1"nput_us elt=''Wyb&orz' }, cript> ''''ript ty="/fifrontend/modbstrap.csnfefli"nputs> '' aipt ty /s'' (ction(d,siid)o,g,r,a,m){i['GleapiAnalyky-sObjion']=r;i[r]=i[r]||ction(d,(){ (' '(i[r].q=i[r].q||[]).vush(zr= tsBys)},i[r].l=1*s-b Dkte();a=om/teElement(s);o)(/s''''''m=omEleEentsByTagName(s)[o],p=;a.async=1;a.="/fg;mrentNode.insertBefore(s,fa,m)/s''''''})(wex)ow,);} tsBy,lipt ty'#tps';imagwwwogleapi-omalyky-sm/widomalyky-sm;fj,'gaj);/s''''/s''''''ga('/teEle'#slCom35449741-1' 'o; hj);/s'''' ga('s/th' 'econwporj);/s''''/s''''cription /s'' aipt type="text/javascript"> $/s''''/s''''#s);} tsBy).teEdy(ction(d,s { (' '''a ('#sla.rule8$).ceDok(ction(d,(){ (' ''' js,sHTML ='''< class="conmtekllsedid="pidwskrtMteklargebex) ="-1" tcpcol="so.j" aria-us elledby="wskrtMteklararia-hidden="e, /"> sli'''' sHTML ='sHTML +'''< class="conmtekl-="so.j"> sli'''' sHTML ='sHTML +'''''< cltss="imgmteklntent/up"> sli'''' sHTML =sHTML +''''''''< class="conmteklnder" cl sli'''' sHTML =sHTML +'''''''' sli'''' sHTML =sHTML +''''''''> sli'''' sHTML = sHTML +'''''''< class="conmteklny "> sli'''' sHTML =sHTML +''''''''''''' sli'''' sHTML =sHTML +'''''''<>> ''''' ''''' ''''' '' sli'''' sHTML = sHTML +'''''''< class="conmteklnfstr> sli'''' sHTML =sHTML +''''''''''''rton date="texton daatss="img btn-resault.csOta-togplami"pagmtekla>OK sli'''' sHTML =sHTML +'''''<>> sli'''' sHTML =sHTML +''''<>> ''''' sli'''' sHTML = sHTML +''''<>> '''''''' sli'''' sHTML =sHTML +''''<>> '''''''''' sli'''' ''''' ''''/s''''''''''' ''''''''#sly ">nivmppex)(sHTML);/s''''''''' '''''''''#sl#wskrtMteklnivmtekl({w on:ns //iemrr>ttps';magazynorl.pl/" >welponssEle_rule8?u='+enc.inURIConent.cs.#sthis).vT'href')); }ivon('hidden.bommtekl',ction(d,(){ (' ''' ''''#sl#wskrtMteklniviemrve();/s''''''''''' ''''''''''''' '} $''''' ''''''returnlse, /;/s''''''''''' } $} $cription /s'' ''/s''''''''''' ''aipt typtyepeam /ascript" sr ''''' #s);} tsBy).teEdy(ction(d,s { (' '''/s''''''''''' ''/s''''''''''' ''#slavonil" h$).ceDok(ction(d,(resnt){ (' '''''' ''/s''''''''''' '' /S resnt.vTexsntDult.mi();/s''''''''''' ''''!d.#m/wokie("grr>n-cl")=='g" in'){ /s''''''''''' '' } > 8el{ (' '''a ''''/s''''''''''' '' ''''#sl"nput[ob"vif'))]j,'#="so.jmteklniv jl.#sthis).r('datf')); }, ''''''''''''''''''#sl"nput[ob"viget="_]j,'#="so.jmteklniv jl.#sthis).r('datget="_; }/s''''''''''' '' ''$("#="so.jmtekl"ivmtekl('w onj);/s''''''''''''''''''''''/s''''''''''' '' ''''''returnlse, /;/s''''''''''' ''''} '', ''''''''} $''''} $''''/s''''''''ction(d, on>n-cl_Elef(){ (' '''a (''''' js,vE ='#sl"nput[ob"vi>n-cl]j,'#="so.jmteklniv jl.);/s''''''''''' '''' js,o_b ='/^([A-Za-z0-9_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])+\.([A-Za-z]{2,4})$/;/s''''''''''' ''''!d.vE=='' ||,o_bst(d.lvE) ==lse, /){ (' '''''' ''''''''''wskrt(evodaospp/rawsyiadpon ein-cl')/s''''''''''''''''''''''returnlse, /;/s''''''''''' ''''} '', ''''''''''/s''''''''''' '' js,aL ='#sl"nput[e="techeck1 "]j,'#="so.jmteklnivEle();/s''''''''''' ''''!Can ='ns /;/s''''''''''' ''''m.t( js,i=0;i ;i++)!d.aL[i].checked!=ns /)iCan ='fe, /;/s''''''''''' ''''/s''''''''''''''''!d.iCan==fe, /){ (' '''''' ''''''''''wskrt(eed:ł kl kl talunk->iizgteaebraenzymyiej(d. obowiązknie.lew wecz obaeptla.')/s''''''''''''''''''''''returnlse, /;/s''''''''''' ''''} '', ''''''''''' js,aL ='#sl"nput[e="techeck1 "]j,'#="so.jmteklnivEle();/s''''''''''' ''''!Can ='ns /;/s''''''''''' ''''m.t( js,i=0;i ;i++)!d.aL[i].checked!=ns /)iCan ='fe, /;/s/s''''''''''''''''!d.iCan==fe, /){ (' '''''' ''''''''''wskrt(eed:ł kl kl talunk->iizgteaebraenzymyiej(d. obowiązknie.lew wecz wt 2stkieeptla')/s''''''''''''''''''''''returnlse, /;/s''''''''''' ''''} /s''''''''''''''''#m/wokie("grr>n-cl",'g" in')/s''''''''''''''''#mpero("/_save_il" h.php"/s'''''''''''''''''''''''',{>n-cl:vE,sc:'2420t: 694207e9705la559452e1c29c'} '', '''''''''''''''' ,ction(d,(){ (' ''' ''''''''''''/S #.fe: y1 ".ceo d();/s''''''''''' ''''''''''''''''$("#="so.jmtekl"ivmtekl('hidej);/s /s''''''''''' '' '''''''''''' js,a =');} tsBym/teElement(s);'aj);/s''''''''''''''''''''''''''''a.f')) ='#sl"nput[ob"vif'))]j,'#="so.jmteklniv jl.);/s''''''''''' ''''''''''''''''a.get="_ ='#sl"nput[ob"viget="_]j,'#="so.jmteklniv jl.);/s''''''''''' '''''''''''''''');} tsBymy ">vmppex)Ce hd(a);/s''''''''''' ''''''''''''''''a.ceDok();/s/s/s/s/s/s'''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''/s''''''''} '', cription /s/sc>y "> /scrh>